Showing all 42 results

Show sidebar

Nitro WipeDestroy – неповратно бришење на податоци од медиум

13.020 ден
Nitro WipeDestroy е алатка којашто овозможува патентирано неповратно бришење на податоци од медиумите каде што тие се сместени, со повеќекратно бришење на податоците и запишување врз нив на податоци генерирани на произволен начин. Се интегрира во NitroOS (оперативен систем) со другите Нитро апликации и алатки.

Nitro Network Backup – резервни копии за заштита на податоците

6.510 ден
Nitro Network Backup овозможува автоматизирано правење на резервни копии за заштита на податоците, со распоредување на задачите за компресирање и копирање на податоците на една или повеќе дополнителни локации, во локална мрежа или на cloud.

Nitro CleanUP – чистење на непотребните фајлови од дисковите

6.510 ден
Nitro CleanUP врши автоматизирано опционално чистење на привремените (temporary) фајлови на серверите и работните станици, како и чистење на произволно многу други фајлови според предефинирани начини за нивно пронаоѓање, во наведени фолдери за чистење и/или според дел од името на фајловите.

Nitro CryptProtect – заштита од ransomware – вируси за откуп

6.510 ден
Nitro CryptProtect e најдобрата заштита на податоците од ransomware – вируси за откуп. Користи свој патентиран начин за автоматизирано компресирање, шифрирање и криење на резервна копија од податоците на мрежен фолдер со можност за дополнителна заштита на копијата од податоците на cloud.

СТАРТЕР ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ Нитро N-SMET Нитро Сметководство – Вашиот сметководствен робот :: Nitro N-SMET :: Your accountant robot

39.060 ден
Со модулите N-FIN (финансово работење), N-MAT (материјално работење), N-KOM (комерцијално работење), N-PLATI (плати) и N-DILER (дилерско работење) Ви помага во добрата организираност на работните процеси во фирмата, забрзување на работата и почитување на сите законски регулативи во Република Македонија. Стартер програмскиот пакет ги вклучува модулите со основните неопходни функционалности за започнување на уредно и ажурно работење со помали трошоци за фирмата. Како што се создава потреба и напредувате во работењето, можете да вршите набавка на потребните напредни модули од сметководствениот робот.

Нитро Достава – Систем за евидентирање и наплата на достави на пратки – Вашиот робот за достава

390.600 ден
Софтверскиот модул N-DOSTAVA од Нитро N-SMET е наменет за работата на доставна служба, управување со доставата на пратки, следење на позициите на доставувачите, автоматски избор на доставувач којшто се наоѓа најблиску и автоматизација на наплатата на услугите.

Нитро Авто Школа – Програма за изработка на тестови и тестирање на кандидати

22.712 ден
Нитро Авто Школа е софтверско решение за изработка на тестови и тестирање на кандидати.

Nitro Изв конвертор – програма за евиденција и пресметки на извршител

155.736 ден
Nitro Изв конвертор е софтверско решение коешто овозможува автоматизација на работата со предметите кај извршителите. Користи повеќе конфигурабилни извори на податоци и може да продуцира повеќе видови на документи.

НитроНотарПредмети :: NitroNotarPredmeti – програма за работа со предмети кај нотар

130.200 ден
NitroNotarPredmeti е софтверско решение коешто овозможува автоматизација на управување со предмети кај нотарите. Користи повеќе конфигурабилни извори на податоци и може да продуцира повеќе видови на документи.

NitroNotarNPN – апликација за автоматизирана подготовка на решенија за нотарски платен налог

78.120 ден
NitroNotarNPN е софтверско решение коешто овозможува автоматизација на подготовката на нотарски платни налози (НПН) кај нотарите. Користи повеќе конфигурабилни извори на податоци и може да продуцира повеќе видови на документи.

NitroNotar – евидентно работење на нотар

26.040 ден
NitroNOTAR претставува софтвер за евидентирање и ефикасно управување со предмети кај нотар, електронски деловодник и архива на предмети. За секој предмет може детално да се евидентираат трошоците поврзани со него и статусот во којшто се наоѓа неговата реализација.

NitroPDF нотар конвертор подмодул за списи, решенија и доставници

9.157 ден
Овој подмодул на NitroPDF нотар конвертор овозможува автоматска подготовка на обвивки за списи, решенија и доставници за побрзо управување со предметите кај нотарите.

NitroPDF нотар конвертор

78.120 ден
NitroPDF нотар конвертор е софтверско решение коешто овозможува автоматизација на подготовката на документи кај нотарите. Користи повеќе конфигурабилни извори на податоци и може да продуцира повеќе видови на документи.

Софтверско решение за Интернет-продавница интегрирана со материјално и комерцијално работење

113.925 ден
Софтверско решение коешто се состои од целосна интернет продавница и подмодул од N-SMET кој служи за поврзување со Нитро интернет продавницата, во која што автоматизирано се експортираат артиклите и услугите од главниот софтвер. Овозможува групно пренесување на артикли и услуги во интернет продавницата коишто се појавуваат во документите во дефиниран период за домашни набавки, увози, резервации, реверси, фактури, авансни фактури, сторно авансни фактури, про-фактури, фискални сметки, сторно фискални сметки, испратници цени, извозни фактури и консигнации, коишто се изменети во дефиниран период во Шифрарникот на артикли и услуги, по основен дел од шифра за варијации и категории и марки на артикли. Во обратна насока, подмодулот за интернет продавница овозможува читање на нарачките од интернет продавницата во N-SMET во нови редици со документи - Резервација Интернет, Про-фактура Интернет и Фактура Интернет. Содржи и едноставен FTP клиент за размена на фајлови со интернет серверот каде што се хостира интернет продавницата.

Програма N-SMET : N-ANALIZI модул за статистички анализи на работењето

39.060 ден
Со модулот N-ANALIZI може да се врши проучување на работењето на фирмата. Содржи статистички извештаи за прометот на коминтентите во фирмата и залихата, набавките и продажбата на артиклите по периоди и сумарно за годината. Модулот овозможува вкрстено споредување на податоците од различни временски периоди.

Програма N-SMET : електронски пратки за плати

3.255 ден
Овозможува подготовка на електронски пратки за УЈП за исплата на плати на буџетски корисници.

Програма N-SMET : подмодул Наплатен центар

1.628 ден
Подмодул Наплатен центар прикажува опционални автоматизирани потсетници за Вашите обврски и побарувања, со можност за испраќање на известувања за долгови на клиентите по e-mail или SMS. Со помош на Наплатниот центар клиентите ги подмируваат своите долгови спрема Вас ажурно и овозможува Ваше почитување на Законот за финансиска дисциплина.

Програма N-SMET : подмодул N-FIN ZFD – Закон за финансиска дисциплина

1.628 ден
Подмодулот ZFD - Закон за финансиска дисциплина овозможува евиденција и потсетување за рочноста на документите. Преку панелот на подмодулот Наплатен центар може да се испраќаат автоматизирани потсетници за долговите на клиенти со е-mail и SMS пораки. Овозможува додавање на соодветните напомени на излезните документи со помош на кои можете да си ги остварите своите права што произлегуваат од Законот за финансиска дисциплина.

Nitro Basic Network Backup – софтвер кој овозможува правење на backup (резервна копија) на важните податоци на регуларна основа.

2.804 ден
Овозможува планско извршување на backup-от во одредени денови од неделата, месечно или годишно (schedule). Може да прави резервна копија во локална или WAN мрежа, или на преносен медиум. Целосно конфигурабилен. Може да се исконфигурира за да прави и задачи на одржување на компјутерот - дефрагментација на дисковите, проверка на дискот и сл. Цената се однесува на инсталација на еден компјутер.

NitroSync – програмски модул за синхронизација на податоци

20.051 ден
NitroSync е софтверско решение коешто овозможува синхронизација на податоци помеѓу сите бази на податоци и синхронизација на фајлови преку локална мрежа или телекомуникациски врски. Синхронизира податоци од едни во други табели со поддршка за сите типови на бази на податоци. Овозможува напредна синтакса во конфигурацијата со користење на SELECT команди. Се користи и како синхронизатор на фајлови од еден изворен во повеќе дестинациски директориуми.

Nitro O.R.G. – Организатор, потсетник, диспечер

3.255 ден
Nitro O.R.G. е софтверско решение за роботизирање на деловните процеси, со функционалности на организатор, потсетник и диспечер - автоматски извршувач на распоредени задачи.

NitroDMS Нотар – електронски деловодник и архива за нотар (Document Management System)

32.550 ден
NitroDMS претставува софтвер за управување со документи, електронски деловодник и архива на документи, прилагоден за работа на нотари. Содржи можност за водење на свој план на архивски знаци со рокови за чување на документарниот материјал. Се води посебна редица за документите кои имаат изминат рок и NitroDMS нуди нивно трајно и неповратно уништување со опционалниот патентиран NitroDestroy подмодул.

NitroDMS – електронски деловодник и архива (Document Management System)

16.275 ден
NitroDMS претставува софтвер за управување со документи, електронски деловодник и архива на документи. Имате можност за водење на свој план на архивски знаци со рокови за чување на документарниот материјал. Се води посебна редица за документите кои имаат изминат рок и NitroDMS нуди нивно трајно и неповратно уништување со опционалниот патентиран Nitro WipeDestroy подмодул.

Програма N-SMET : N-DILER модул за дилерско работење

5.208 ден
Модулот за дилерско работење N-DILER овозможува водење на неограничено многу нивоа на соработници. Се интегрира со N-SMET за автоматска пресметка на цените на дилерите според доделеното ниво. Содржи функционалности за подготовка на ценовници според дилерско ниво, експортирање и импортирање на податоци.

Програма N-SMET : N-PLATI модул електронско известување

2.587 ден
Подмодулот за електронско известување на N-PLATI овозможува автоматизирано испраќање на пресметките и извештаите за плати и дополнителни приходи до вработените и други поврзани лица.

Програма N-SMET : N-PLATI плати модул

9.690 ден
Модулот N-PLATI овозможува автоматизирана пресметка на плати, додатоци на бруто и нето плата, пресметка на изминат труд, задршки на плата, евиденција на исплатите на дополнителни приходи и обврските за персонален данок.

Програма N-SMET : модул напредно управување со количини на артикли

5.565 ден
Подмодулот за напредно управување со количини овозможува нови полиња во деталите за артиклот, преку коишто може да се дефинираат Праг 2 за количина од која програмата ќе почне да ги предупредува корисниците за количината и Праг 1 за минимална количина и приближување кон целосно трошење на лагерот од артиклот.

Програма N-SMET : нормирање на 2 нивоа и напредни калкулации

26.040 ден
Подмодул на N-MAT којшто овозможува нормирање на 2 нивоа, на прво ниво репро материјал којшто се користи во производството и второ ниво нормирање на суровините коишто се трошат за производство на репро материјалите. Содржи напредни калкулации за потрошувачката на суровини и тежината, димензиите и волуменот на репро материјалите и крајните производи. Се користи при напредното производство во фабрики.

Програма N-SMET : напредно производство

13.020 ден
Подмодулот за напредно производство на N-MAT овозможува нормирање на производите, со што се автоматизира евиденцијата на производството, како и утрошокот на репро материјали и суровини.

Програма N-SMET : N-MAT материјално модул

9.690 ден
N-MAT e модул на N-SMET којшто овозможува сеопфатно материјално работење, вклучува многу различни влезни документи како ПЛТ поврзано со целосна ТРГОВСКА КНИГА. Вградени се многу излезни документи и модулот овозможува прецизно евидентирање на материјални состојби. Материјалните извештаи опфаќаат и Преглед и регистрација на дневен промет, Набавна вредност и маржа на излезни документи, МЕТГ извештај, Лагер листа, Промет по денови, Влез/излез по артикли, Картичка за артикал, Промет на коминтент, Состојба на коминтент и многу други.

Програма N-SMET : N-KOM комерцијално подмодул за нотарско работење

39.061 ден
Комерцијалниот модул N-KOM приспособен за работа на нотар, oвозможува лесно изработување на сите излезни документи во нотарското работење. Содржи темплејти за подготовка на комерцијалните документи кај нотарот и автоматизирано вчитување на процесираните предмети од Notarius. Со помош на Трговската книга може да се води прецизна ЕТ книга (Евиденција во трговијата), поврзана со ПЛТ (Приемен лист во трговијата на мало) и ДФИ (Дневен финансиски извештај), како и ЕТУ извештај (Евиденција на трговски услуги), КДФИ извештај (Книга на дневни финансиски извештаи) и многу други комерцијални извештаи.

Програма N-SMET : N-KOM Мат-ИОС извод на отворени ставки

2.604 ден
Подмодулот N-KOM Мат-ИОС овозможува водење на извод на отворени ставки, независен од ManIOS и DynIOS во N-FIN, со што самите фирми можат да имаат увид во изводот на отворени ставки во реално време.

Програма N-SMET : N-KOM комерцијално модул

9.765 ден
Комерцијалниот модул N-KOM oвозможува работа со сите излезни комерцијални документи, водење на лагер листа со набавна вредност и продажна вредност и следење на ДДВ во реално време. Со помош на Трговската книга може да се води прецизна ЕТ книга (Евиденција во трговијата), поврзана со ПЛТ (Приемен лист во трговијата на мало) и ДФИ (Дневен финансиски извештај), како и ЕТУ извештај (Евиденција на трговски услуги), КДФИ извештај (Книга на дневни финансиски извештаи) и многу други комерцијални извештаи.

Програма N-SMET : N-FIN Благајна/Каса

4.557 ден
Подмодулот N-FIN :: подмодул Благајна/Каса се состои од интерфејс за книжење на сметките платени во готово и внесување автоматизирани финансови книжења преку роботот за книжења.

Програма N-SMET : N-FIN ИОС – Извод на отворени ставки со механизми ManIOS i DynIOS

3.906 ден
Подмодул ИОС на N-FIN овозможува водење на извод на отворени ставки, со користење на два механизми, ManIOS - рачен ИОС и DynIOS - динамички ИОС.

Програма N-SMET : N-FIN Завршна сметка

3.881 ден
N-FIN Завршна сметка овозможува автоматизирана подготовка на завршна сметка, со предефинирано вклучување на книжењата по конта во N-FIN.

Програма N-SMET : N-FIN Автоматска ДДВ пријава

3.881 ден
N-FIN Автоматска ДДВ пријава овозможува автоматска подготовка на ДДВ пријавата за ДДВ обврзниците, со предефинирано вклучување на книжењата по конта во N-FIN.

Програма N-SMET : N-FIN финансово модул

9.690 ден
Финансовото работење е наменето за сметководителите. Може да функционира потполно независно од другите програмски модули (рачно да се книжи во него), но може и да се користи заедно со другите модули за автоматско генерирање на книжењата во него (подоцна во N-FIN можете да ги измените книжењата или да внесете нови). Покрај стандардните функционалности на сметководствен софтвер, содржи и подмодул за водење на основни средства и автоматска пресметка на амортизација.