НИТРО КОМПЈУТЕРИ, ЦЕЛОСНО РЕШЕНИЕ ЗА ВАШИОТ БИЗНИС
Modern web pages and web shops

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ И ПРОДАВНИЦИ

Една од активностите што ги изведува Нитро Компјутери е дизајн на модерни интернет страници. Интернет страницата може да се поврзе со главниот софтвер на фирмата, ERP - Enterprise Resource Planning софтвер, како што е Нитро N-SMET со неговите модули за комерцијално, материјално, финансово и дилерско работење, пресметка на плати и деловни анализи. За да се постигне оваа поврзување се користи Нитро N-INTERNET модулот на Nitro N-SMET со повеќе корисни подмодули.

Реклами, анимации за телевизии, проекти

Визуелизација и анимација

на станбен и деловен простор, згради, куќи, архитектонски проекти. Изработката вклучува и проектирање.
Изработка на целосен 3D модел на објектите со реални текстури и амбиент. Вашите проекти оживуваат пред да станат реални.
За неповторливо уживање на гледачите!